Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 175
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya

Трехуровневые тесты

 

Решите задачи любого заинтересовавшего Вас уровня (можно решать задачи из разных


уровней). Учтите, что оценка за каждое задание I уровня – 6 баллов, IIуровня – 8


баллов, III уровня – 10 баллов


Оценка «5» – 30 баллов, «4» – 24 балла, «3» – 18 баллов

 

I уровень

 

1.     Каким прибором можно измерить температуру снежка:

 

        А) весами    B) динамометром                  C) термометром D) психрометром

 

2.     Впишите нужное слово:А) Конденсация  B) Кипение                   C) Плавление      D) Испарение


3.     Какое явление происходит во время испарения:

 

        А) жидкость покидает молекулы с наименьшей скоростью

        B) жидкость покидает молекулы с наибольшей скоростью

        C) никакие молекулы не покидают жидкость

        D) молекулы с любой скоростью покидают жидкость

 

 

II уровень

 

1.     Какое количество теплоты необходимо для превращения 5 кг воды, взятой при температуре кипения, в пар? Удельнная температура парообразования 2300

 

        А) 23000кДж       B1150кДж        C11500кДж      D18000кДж

 

2.     Удельная теплота плавления кристаллического тела зависит от:

 

        А) температуры тела     B) массы тела     C) объема тела

        D) материала тела3. На графике дана зависимость

температуры тела массой m от

времени. Какое выражение верно:      

                                                                           


 

        
А) Это твердое тело превращается в жидкость при температуре 0оС

B) Это твердое тело кипит при температуре 100оС

C) Если тело долго нагревать, его температура увеличивается

D) Кристаллизация тела начинается при 40оС

 

 

III уровень

 

1.     Скорость испарения называется количество молекул, вылетевших из жидкости за единицу времени. От чего не зависит скорость испарения?

 

        А) от температуры жидкости 
B) от площади открытой поверхности жидкости
C) от массы жидкости
D) от рода жидкости2.     На рисунке изображены графики
зависимости изменения температуры
тела от времени нагревания трех
тел одинаковой массы. У какого из
тел удельная теплота плавления
при одинаковой скорости теплопередачи больше?     

         А) 1             B) 2            C) 3            D) одинаковы

 

3.     На испарение аммиака, взятого при температуре кипения, израсходовано 364кДж теплоты. Определите массу испарившегося аммиака. Удельная теплота парообразования 1,4·106

 

        А) 200г                 B260г                C300г       D320г