Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 175
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya

9. Bernulli qanununu öyrənirik

9.1. Hava öpüşü


Hidro- və aerodinamikanın əsas qanunlarından biri – Bernulli qanunudur: hava axının sürəti nə qədər yüksək olarsa, onda o dərəcədə təzyiq az olar.

·        İki hava kürəciyini eyni ölçüyə qədər doldururuq və onların hər birisinə təxminən bir  metr olan sap bağlayırıq.

·        Kürəcikləri sağ və sol əl ilə saplardan elə tuturuq ki, onlar bir-birindən bir qədər aralıqda olmaqla, bir səviyyədə asılsınlar.

·        Kürəciklərə əllə toxunmayaraq, onları birləşdirməyə çalışın.

Gizlicə söyləmə. Həll çox sadədir, lakin şübhəsiz deyil: yuxarıdan, aşağıdan və yaxud yandan – fərq etməz, kürəciklər arasına üfürün.

İzahat. Bernulli qanunundan elə bəlli olur ki, hava axınında təzyiq atmosfer təzyiqindən aşağıdır. Yan tərəflərdən atmosfer təzyiqin gücü kürəcikləri yaxınlaşdırır.

9.2. Kürəcik axında


* Kürəciyi doldururuq, feni qoşuruq, kürəciyin altına hava axınını buraxırıq və kürəciyi buraxırıq.

Müşahidə. Hava axını kürəciyi yuxarı qaldırır, çünki axında havanın təzyiqi atmosfer təzyiqindən aşağıdır. Kürəciyin hər hansı bir tərəfə yönəlməsi zamanı, atmosfer təzyiq kürəciyi axının mərkəzinə qaytarır, burada təzyiq azdır.