Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 175
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya

Fizika fənni üzrə olimpiada

2012-2013 tədris ili (rayon turu)

XI sinif

Variant 1

1)    Sükunət vəziyyətindəki idmançı müəyyən ən uzağa 50m məsafəyə tullayır. sürətlə qaçan idmançı həmin kürəni neçə metr uzağa tullayır?

 

2)    0C temperaturda polad naqilin müqaviməti gümüş naqilin müqavimətindən n=3 dəfə böyükdür. Həmin naqilləri ardıcıl birləşdirəndə alınan müqavimətin temperatur əmsalını müəyyən edin. (αρ=0,006 K-1; αg=0,004 K-1)

 

3)    Şəkildə təsvir olunmuş kondensatorlar batereyası EHQ-i ε=10V olan qalvanik elementə qoşulub. C1=1mkF, C2=2mkF, C3=3mkF, C4=6mkF-dır. A və B nöqtələri arasındakı potensiallar fərqini tapın. Mənbəyə qoşulana qədər kondensatorları yüklənməmiş hesab edin.

 


 

4)    Yerin səthində kütləsi m=20 kq olan hava şarını saxlamaq üçün F=103N qüvvə lazımdır. Şar sərbəst buraxılsa, o elə hündürlüyə qalxır ki, onun həcmi 2 dəfə artır. Həmin hündürlükdə p təzyiqini hesablayın.

     Yerin səthindəki təzyiq P0=754 mm civ.s. T=290 K (h hündürlükdəki  

      temperatur T=230 K-dır.)

 

5)    Tərəfi a kvadratın A və B nöqtəsinə 1e və 12e yükləri yerləşdirilib. P nöqtəsindəki intensivlik -dir. Üçüncü -e yükünü harada yerləşdirmək lazımdır ki, bu 3 yükün P-də yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyi -yə bərabər olsun?