Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 175
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа

Графические задачи

 

1. На рисунке представлен замкнутый цикл. Вычертить эту диаграмму в координатах р, V и V, Т.


2. На рисунке представлен замкнутый цикл. Вычертить эту диаграмму в координатах р, V и р, Т.


3. На рисунке представлен замкнутый цикл. Вычертить эту диаграмму в координатах р, T и V, Т.


4. На рисунке представлен замкнутый цикл. Вычертить эту диаграмму в координатах р, T и V, Т.


5. Представьте этот процесс в координатах p, V и р, Т.


6. Представьте этот процесс в координатах p, V и V, Т.


7. Представьте этот процесс в координатах р, V и p, Т.


8. Определите температуру идеального газа в состоянии 2, если состояния 2 и 4 лежат на одной изотерме. Температуры Т1 и Т3 в состояниях 1 и 3 известны.


9. Изменение состояния идеального газа постоянной массы изображено на рисунке. В точке 1 температура газа Т0. Определить температуру газа в точках 2, 3, 4.


10. С идеальным газом некоторой массы был произведен процесс, изображенный на рисунке. Вычертить эту диаграмму в координатах V, Т и р, V.11. С идеальным газом некоторой массы был произведен, процесс, изображенный на рисунке. Вычертить эту диаграмму в координатах р,
V и р, Т.


12. С идеальным газом некоторой массы был произведен процесс, изображенный на рисунке. Вычертить эту диаграмму в координатах V, Т и р, Т.13. С идеальным газом некоторой массы был произведен процесс, изображенный на рисунке. Вычертить эту диаграмму в координатах р, Т и V, Т.


14. С идеальным газом некоторой массы был произведен процесс, изображенный на рисунке. Вычертить эту диаграмму в координатах р, V и Р,Т.


15. С идеальным газом некоторой массы был произведен процесс, изображенный на рисунке. Вычертить эту диаграмму в координатах р, V и р, Т.


16. С идеальным газом некоторой массы был произведен процесс, изображенный на рисунке. Вычертить эту диаграмму в координатах р, V и V, Т.