Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 175
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya

İdeal qazın molekulyar-kinetik nəzəriyyəsi.

Izoproseslər

 

1. Şəkildə verilmiş qapalı prosesi PV və VT kordinatlarında təsvir edin.2. Şəkildə verilmiş qapalı prosesi PV və PT kordinatlarında təsvir edin.

 


3. Şəkildə verilmiş qapalı prosesi PT və VT kordinatlarında təsvir edin.

 


4. Şəkildə verilmiş qapalı prosesi PT və Vİ kordinatlarında təsvir edin.


5. Şəkildə verilmiş prosesləri PV və PT kordinatlarında təsvir edin.

 


6. Şəkildə verilmiş prosesləri PV və VT kordinatlarında təsvir edin.

 


7. Şəkildə verilmiş prosesləri PV və PT kordinatlarında təsvir edin.

 


8. Verilmiş qrafikə əsasən T2 temperaturunu təyin edin. 2 və 4 nöqtələri bir izotermada yerləşir, T1 və T3 temperaturları bəllidir.

 


9. Şəkildə verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqinin həcimdən asılılıgı göstərilmişdir. 1 nöqtəsində qazın temperaturu To dərəcədir. 2, 3 və 4 nöqtələrində qazın temperaturunu hesablayın.

 


10 Şəkildə verilmiş kütləli ideal qazın temperaturunun təziqindən asılılığı göstərilmişdir. Bu qrafiki VT və PV kordinatlarda çəkin.

 


11. Verilmiş kütləli ideal qaz üzərində baş verən prosesi PV və PT kordinatlarında təsvir edin.

 


12. . Verilmiş kütləli ideal qaz üzərində baş verən prosesləri VT və PT kordinatlarında təsvir edin.

 


13. Verilmiş kütləli ideal qaz üzərində baş verən prosesləri PT və VT kordinatlarında təsvir edin.

 


14. . Verilmiş kütləli ideal qaz üzərində baş verən prosesi PV və PT kordinatlarında təsvir edin.

 

15. Verilmiş kütləli ideal qaz üzərində baş verən prosesi PV və PT kordinatlarında təsvir edin.

 


 

16. Verilmiş kütləli ideal qaz üzərində baş verən prosesləri PT və VT kordinatlarında təsvir edin