Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 175
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya

КЮРИ, Пьер ( 1856 - 1906 )

-
 выдающийся французский физик и химик, изучавший магнетизм и другие физические явления; вместе с женой Марией Складовской-Кюри открыл новые элементы - радий и полоний и изучал явление радиоактивности.
___

В 1894 году  Пьер Кюри был руководителем лаборатории при Муниципальной школе промышленной физики и химии. Он провел важные исследования по физике кристаллов и зависимости магнитных свойств веществ от температуры.
___

Пьер Кюри вместе со своей женой известным ученым Марией Склодовской-Кюри в 1898 году открыли два новых элемента, которые были названы ими полонием, в честь Польши — родины Мари, и радием. полоний и радий.
___

Одновременно они исследовали радиоактивное излучение. Мари занималась химическими операциями по извлечению полония и радия, а Пьер Кюри изучал физические свойства солей радиоактивных элементов.
___

В 1898 году появилась новая единица измерения, названная в честь Мари и Пьера Кюри: 1 Кюри - первоначальная единица измерения радиоактивности; радиоактивность в 1 Кюри создает 1 грамм радия.

В 1903 году Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике: Беккерелю (за открытие явления радиоактивности) и супругам  Кюри (за исследования). Мари и Пьер  Кюри  получили половину награды «в знак признания... их совместных исследований явлений радиации, открытых профессором Анри Беккерелем». 
___

В октябре 1904 года  Пьер Кюри  был назначен профессором физики в Сорбонне.
___

В апреле 1906 года Пьер Кюри погиб в уличной катастрофе. 
___

Когда через 55 лет после смерти  Пьера поднесли к счетчику радиоактивности листок из его блокнота, то прибор зашкалило, настолько сильным было излучение много лет пролежавшего без движения бумажного листка.

В 1958 году в Брюсселе посетители Всемирной выставки могли видеть внешне малопримечательную небольшую записную книжку в черном коленкоровом переплете. Это была записная книжка Пьера и Марии Склодовской-Кюри. В нескольких сантиметрах от этого экспоната лежал работающий и нарушавший тишину счетчик Гейгера.