Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 175
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya

Məişətin fizikası və ekologiyası

 

Məişət cihazları

Təhlükə amili

Bu amilin təsirini necə azaltmalı

Elektrik ülgüc

Yüksək intensivlikli elektromaqnit sahəsi

Onun iş vaxtını azaltmalı, daha yaxşı olardı ki, mexaniki ülgücdən istifadə olunsun

Mikrodalğalı soba

Elektromaqnit sahəsi,

rentgen şüalanması

Qoşulmuş sobaya həddən artıq yaxınlaşmamalı

Kompüterin və ya televizorun elektron trubkası

Elektromaqnit sahəsi,

rentgen şüalanması

İş müddətini məhdudlaşdırmalı, cihazların yanlarında və arxasında şüalanmanın daha güclü olduğunu nəzərə almalı

Radiotelefon

Darzolaqlı elektromaqnit şüalanması

Az danışmalı

Elektrik ədyal

Elektromaqnit sahəsi

Yalnız yatağı qızdırmaq üçün istifadə etməli. lakin onun altında yatmamalı

Səs texnikası

Aşağı-tezlikli səslər

Aparaturanı yüksək səsləndirməməli

 

10-cu sinif

 

Mövzu

Ekologiya məsələləri

Termodinamika

İstilik mühərriklərinin işi zamanı yanma məhsullarının atmosferə atılması, atmosfer temperaturunun artması, səs, titrəyiş

Maye və buxar

Havanın rütubətliliyinin canlı orqanizmlər üçün əhəmiyyəti, insan üçün zərərli maddələrin buxarlanması

Mexaniki dalğalar, akustika

Səsin zərəri, infrasəsin insan orqanizminə təsiri

Elektrostatika

Statik cərəyan

 

11-ci sinif

 

Mövzu

Ekologiya məsələləri

Sabit cərəyan qanunları

Cərəyanın canlı orqanizmə zərərli təsiri

Maqnit sahəsi

Maqnit sahəsinin insan orqanizminə təsiri

Elektromaqnit rəqslər və dalğalar

Süni və təbii elektromaqnit rəqslərin canlı orqanizmlərə təsiri.   Televizorun, kompüterin, rabitə aparatlarının insan orqanizminə təsiri. Ultrabənövşəyi şüalanma, rentgen və qamma- şüalanmaları

İşıq dalğaları

Güclü işığın gözə zərərli təsiri. Kompüterdə işləyərkən gözə güc düşməsi

Nüvə fizikası

Atom energetikası və onun ətraf mühitə təsiri. Ətraf mühitdə radioaktivliyin keçirilməsi. radiasiyanın insan orqanizminə keçməsi yolları. Radioaktiv şüaların bioloji təsiri.