Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 175
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya

Рустамов С.С. и др. «Физика-2007»

Тест 20

Электромагнитная индукция

 

1.     Возникающая в проводящем контуре ЭДС меняется по закону E=0.6π sin 3πt. По какому закону меняется магнитный поток?

 

        А) φ=0,6 cos 3 πt            B) φ=0,3 cos 3 πt          C) φ=0,2 cos 3 πt
D) φ=-0,1 cos 3 πt          E) φ=-0,2 cos 3 πt

 

2.     Магнитный поток, проходящий через контур, меняется по закону
φ=50-t2. Как зависит ЭДС индукции от времени?

 

3.      –единица какой физической величины?

 

        А) Сила тока        B) Сопротивление       C) Сила
D) Скорость магнитного потока     E) Скорость изменения силы тока


4.     Начальное значение энергии магнитного поля контура 1Дж. На сколько увеличится энергия магнитного поля катушки, если силу тока увеличить в 2 раза

 

        А) 1Дж        B) 2Дж      C) 3Дж      D) 4Дж      E) 5Дж5.     Дан график зависимости магнитного
потока от времени для данного
контура. Какова зависимость
возникающего в контуре индукционного
тока от времени?

 

 

6.     На сколько процентов увеличится энергия магнитного поля катушки, если силу тока увеличить в n раз?

 

        А) (n2-1)100%       B) n2·100%          C)      D) n2·100%-1       E) n2

 


 

7.     В катушке с индуктивностью 0,02Гн сила тока меняется по закону J=5t дукционного тока от времени?


8.     На рисунке дан график зависимости ЭДС
индукции, возникающей в контуре, от
времени. Какой график отражает зависимость
магнитного потока через площадь,
ограниченную контуром от времени?

 
9.     На графике дана зависимость ЭДС

самоиндукции от времени для
катушки с индуктивностью 5Гн.
Какова зависимость силы тока 

от времени?