Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 175
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya

9 кл.


Постоянный электрический ток


(Рагимов К.О., Исаева Т.И., Сборник задач по физике 7-9)

 

1523.  Через проводник с сопротивлением 90 кОм течет ток 0,4 А. Найти напряжение на участке цепи.

 

1524.  На концах проводника напряжение 220 В, а сила тока – 5,5 А. Каково сопротивление проводника?

 

1525.  При увеличении напряжения 12 В сила тока в цепи увеличивается в 1,5 раза. Найти первоначальное напряжение.

 

1526.  Как изменится сила тока в цепи, если при постоянном напряжении сопротивление цепи уменьшить на 20%?

 

1531.  За 5 минут через поперечное сечение проводника сопротивлением 15 Ом прошло 2400 Кл электрического заряда.

Найдите напряжение участка цепи.

 

1532.  Сопротивление проводника 36 Ом, напряжение на его конца 12 В. Сколько электронов пройдет за 20 минут через

поперечное сечение проводника? Заряд электрона l=-1,6·10-19 Кл.

 

1538.  Из двух алюминиевых проводников у первого длина в 4 раза меньше, а площадь поперечного соединения в 2 раза

больше, чем у второго. У какого проводника сопротивление больше и во сколько раз?

 

1539.  Сопротивление проводника 240 Ом, площадь поперечного сечения 0,14 мм2, сделан из никеля. Найти его длину.

 

1546.  Найдите удельное сопротивление проводника сопротивлением 7 Ом длиной 5 м и площадью поперечного сечения

0,3 мм2.

 

                                                                                                 

 Последовательное и параллельное соединения проводников.

 

1558.  Два резистора сопротивлением 12 Ом и 18 Ом соединены последовательно в цепь напряжением 120 В. Найти

общее сопротивление и силу тока.

 

1559.  4 одинаковые лампы соединены последовательно. Их общее сопротивление 50 Ом. Чему равно сопротивление

одной лампы?

 

1560.  Две лампы с сопротивлением 14 Ом каждая и резистор соединены последовательно. Общее сопротивление 60 Ом.

Чему равно сопротивление резистора?

 

1562.  К лампе с сопротивлением 15 Ом последовательно присоединили нихромовая проволока длиной 4 м, площадью поперечного сечения 0,2 мм2. Найдите общее сопротивление цепи.

 

1565.  Проводник с сопротивлением 15 Ом и резистор присоединены к источнику тока с напряжением 15 В. Если падение

напряжения на резисторе 3 В, то какова его сопротивление?

 

1567.  На рисунке R1=4 Ом, R2=12 Ом. Вольтметр V1 показывает 3 В. Найдите показания вольтметра V2 амперметра. 


1569.  Три сопротивления 8 Ом, 16 Ом и 24 Ом, Соединены последовательно к источнику тока с напряжением 120 В.

Найдите силу тока, напряжение на каждом сопротивлении и общее сопротивление.