Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 175
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya

Олимпиада

2012-2013

Районный тур

 

10 класс

Вариант 2

 

1. С какой скоростью должна лететь льдинка, имеющая температуру 0оС, чтобы при ударе о преграду она полностью расплавилась, если на плавание льдинки идёт 16% её кинетической энергии? Удельная теплота плавления льда 3,2•105 Дж/кг.

 

2. Металлический диск радиусом R вращается вокруг своей оси с угловой скоростью ω. Определите напряжённость электрического поля ХХХ конденсатора соединённого с контактами, один из которых касается диска в центре, а другой с краю. Отношение заряда электрона к его массе равно γ.

 

3. Снаряд массой 20 кг, имеющий скорость 375 м/с попадает в неподвижную платформу с песком массой 480 кг под углом 60° к горизонту и застревает в ней. Определите скорость платформы после столкновения, если она начала двигаться по горизонтально расположенным рельсам.

 

4. Два плоских конденсатора ёмкостью С1 и С2 соединили последовательно, наложили на них разность потенциалов U и отключили от источника. Как измениться напряжение между пластинами конденсаторов, если их пересоединить параллельно? Какая энергия выделится при этом? Решите задачу при условии, что конденсаторы подключались к источнику порознь и затем соединялись между собой

а)      одноимённо заряженными пластинами

б)      разноимённо заряженными пластинами

 

5. Для обозначения опасного места в фарватере реки установили буй массой 30 кг, соединённый тросом с укреплённым на дне якорем. С какой силой река сносит буй по течению, если трос отклонился от вертикали на 45°, а буй погружён в воду наполовину. Плотность материала буя 200 кг/м3, плотность воды 1000 кг/м3 .