Sorğu
    Saytımız necədir?
    Всего ответов: 175
Faydalı linklər

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazlar
Manometr (Манометр) - qazların (metal manometr) və mayelərin (mayeli manometr) təzyiqini ölçür. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Kondensator (Конденсатор) - Elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlanması hadisəsinə əsaslanır. Termoelement (Термоэлемент) - qızdırıcının daxili enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Psixrometr (Психрометр) - havanın rütubətini ölçür. İş prinsipi quru və nəm (yaş) termometrlərin göstərişləri fərqinə əsaslanır. Tranzistor (Транзистор) - zəif elektromaqnit siqnallarını gücləndirmək üçün işlədilir. İş prinsipi yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə əsaslanır. Transformator (Трансформатор) - dəyişən cərəyanın gərginliyini artırıb azaldan elementdir. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır. Reostat (Реостат) - dövrədə cərəyan şiddətini tənzimləyən cihaz. İşləmə prinsipi naqilin müqavimətinin onun uzunluğundan asılı olmasına və Om qanununa əsaslanır. Hiqrometr (Гигрометр) - şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır. Dinamometr (Динамометр) - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrlərin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Diod (Диод) - dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün işlədilir, termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Fotoelement (Фотоэлемент) - dövrəni avtomatik qapayır və ya açır. İşığın təsiri ilə keçiriciliyi artan elementdir. İş prinsipi xarici fotoeffektə əsaslanır. Areometr (Ареометр) - mayelərin sıxlığını təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır. Barometr (Барометр) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır. Elektroskop (Электроскоп) - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Elektrometr (Электрометр) - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Fotorezistor (Фоторезистор) - zəif işıq selini ölçür. İşığın təsiri ilə müqaviməti dəyişən elementdir. İş prinsipi daxili fotoeffektə əsaslanır. Ampermetr (Амперметр) - cərəyan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Voltmetr (Вольтметр) - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
Tarix
Informasiya

Yaşayış yerinin fizikası və ekologiyası

 

Təhlükə amili

Təhlükəli təsir

Necə meydana gəlir

Bu təsiri necə azaltmalı (ondan necə qaçmalı)

Radon

Yüksək radiasiya

Radon yaşayış yerinə qruntdan hava ilə birlikdə daxil olur

Döşəmələrin germetizasiya, zirzəminin havalandırılması və otaqların havasının dəyişdirilməsi

İnşaat materiallarının radioaktivliyi

Yüksək radiasiya

İnşaat materialların (xüsusən vulkanik mənşəli – qranit, süngər daşı, tuf) tərkibində radioaktiv suxurlar mövcuddur

Radioaktiv inşaat materiallarından istifadəyə yol verməməli, otaqlardakı radiasiyanın səviyyəsinə nəzarət etməli

Məişət kömürü (isitmə və qida hazırlamaq üçün)

Kül və tüstünün radiasiyası

Kömürün tərkibinə radioaktiv aşqarlar daxildir

Kömürün radioaktivliyinə nəzarət etməli

Elektromaqnit dalğaları

İnsanın səhhətinin pisləşməsi

Onlar elektrik ötürücü xətləri, elektrik ötürücüsü, radio- və teleaparaturadan saçılır

EÖX-nə yüz metrdən yaxın ev tikməməli, radio- və televiziya qurğularının iş vaxtını məhdudlaşdırmalı, onlardan bilavasitə yaxın olmamağa çalışmalı

İçməli su

Bərk hissəciklərin qatışıqlarının, həll olmuş bərk cisimlərin orqanizmə keçməsi

Mənbələrin turşu yağışları, sənaye tullantıları ilə çirklənməsi

Suyun təmizlənməsi üçün filtrlərdən istifadə etməli

Akustik fon

Səs fonu 20-30 dB artırıldıqda və səsdə infra- və ulrasəslər olduqda səhhətin pisləşməsi

Sənaye müəssisələrinin nəqliyyat magistralların işi nəticəsində

Pəncərələrdə üçüncü şüşəni və ya səsboğucu şüşə paketlərini quraşdırmalı. Məişətdə səs mənbələrinin məhv etməli (məsələn, boru və kranların "uğuldaması”). Sakit danışıq və musiqi.